Mindent Eblapra tettünk fel...

      
Ismeri a Szép Magyarország Magazint? | Kattintson ide!
            Eblap - Nyitólap    

Nyitólap,   Ebböngésző,  Szagnévsor,   Te is bekerülhetsz!   Kutyavásár    Kutya.lap.hu  

Szólások angolul. 
Ha valamelyiket szépen lefordítottad, küldd el levélben
! () Kösz.

 
A dog teaches a boy fidelity, perseverance, and to turn around three times before lying down. - Robert Benchley  
Don't accept your dog's admiration as conclusive evidence that you are wonderful. - Ann Landers| Kutyád rajongását ne értelmezd annak döntő bizonyítékaként, hogy csodálatos ember vagy.
To his dog, every man is Napoleon. Hence the constant popularity of dogs. -
Aldous Huxley
  A gazdája minden kutya számára maga Napóleon. Ezért olyan népszerűek a kutyák
As every cat owner knows, nobody owns a cat. - Ellen Perry Berkeley  Minden macskatulajdonos tudja, hogy macskatulajdonosok nincsenek
In dog years, I'm dead. - Unknown  Kutyaévekben számolva én már halott lennék
People that hate cats will come back as mice in their next life. - Faith Resnick Aki gyűlöli a macskákat, az a következő életében egér lesz.
Dogs believe they are human. Cats believe they are God. A kutya embernek hiszi magát. A macska Istennek.
An aquarium is just interactive television for cats.  Az akvárium a macskák interaktív tévéje.
Cats are rather delicate creatures and they are subject to a good many ailments, but I never heard of one who suffered from insomnia. - Joseph Wood Krutch   A macskák felettébb kényes teremtések, számos betegség megtámadhatja őket, de olyan macskáról még nem hallottam, amelyik álmatlanságban szenvedett volna
You enter into a certain amount of madness when you marry a person with pets. - Nora Ephron  
There are many intelligent species in the universe. They are all owned by cats. Sok-sok intelligens állatfaj él az Univerzumban. És mindet a macskák uralják.
You can always tell a cat, but you can't tell him much.  
Some people say that cats are sneaky, evil, and cruel. True, and they have many other fine qualities as well. - Missy Dizick  Egyesek szerint a macskák alattomosak, gonoszak és kegyetlenek. Való igaz, és még sok hasonló jó tulajdonságuk is van
At least dogs do what you tell them to do. Cats take a message and get back to you.  
'A dog may be the only opportunity a human has to choose a relative.' --
Mordecai Siegal
Az ember egyetlen lehetősége, hogy maga válasszon rokont: a kutya.
Thousands of years ago, cats were worshipped as gods. Cats have never  forgotten this. Pár ezer éve a macskákat istenként tisztelték. Ők még emlékeznek erre.
Cats don't hunt seals. They would if they knew what they were and where to find them. But they don't, so that's all right. - Terry Pratchett A macskák nem fókavadászok. Azok lennének, ha tudnák, mi az a fóka, és merre található. De szerencsére nem tudják.
My dog is worried about the economy because Alpo is up to 99 cents a can.
That's almost $7.00 in dog money. - Joe Weinstein
 A kutyámat aggasztja a gazdasági helyzet. Az Alpo eledel darabja 99 cent, ez pedig majdnem 7 kutyadollár.
Cats are smarter than dogs. You can't get eight cats to pull a sled through snow. - Jeff Valdez A macskák bölcsebbek a kutyáknál. Soha nem veszel rá 8 macskát, hogy szánt húzzanak a hóban.
Cats seem to go on the principle that it never does any harm to ask for what you want. - Joseph Wood Krutch Úgy tűnik, a macskák azt az elvet vallják, hogy a kérésbe még senki nem halt bele/kérni nem szégyen.
'Happiness is a warm puppy' - Charles Schultz (1922-2000)  
If you think dogs can't count, try putting three dog biscuits in your  pocket then giving Fido only two of them. - Phil Pastoret| Ha azt hiszed, hogy a kutyák nem tudnak számolni, próbáld ki: tegyél három jutalomfalatot a zsebedbe, és adjál oda kettőt...
I loathe people who keep dogs. They are cowards who haven't got the guts to bite people themselves. - August Strindberg Gyűlölöm azokat, akik kutyát tartanak. Gyáva alakok, akiknek nincs mersze ahhoz, hogy maguk harapjanak meg másokat.
A dog is the only thing on earth that loves you more than he loves himself. - Josh Billings A kutya az egyetlen a világon, aki jobban szeret téged saját magánál.
There are two means of refuge from the miseries of life: music and cats. - Albert Schweitzer Az élet nyomorúsága elől csak két dologhoz lehet menekülni: a zenéhez és a macskákhoz.
I finally maneged to teach my dog to beg. Last night he came home with $15.00 Szóvicc. Végre megtanítottam a kutyámat pitizni=koldulni. Tegnap 15 dollárral jött haza.
Ever consider what they must think of us? I mean, here we come back from a grocery store with the most amazing haul - chicken, pork, half a cow. They must think we're the greatest hunters on earth! - Anne Tyler Amikor a hentestől csirkével, marhahússal jövünk haza, biztos azt gondolja, hogy mi vagyunk a legjobb vadászok.
In a cat's eye, all things belong to cats. - English proverb A macskák szerint minden a macskáké. – angol közmondás
Dogs may shed, but cats shred. Ha a kutyákra azt mondják, vedlenek, akkor a macskák egyenesen szétesnek.
Did you ever walk into a room and forget why you walked in? I think that's how dogs spend their lives. - Sue Murphy Volt már olyan, hogy besétáltál a szobába, aztán elfelejtetted, hogy miért is mentél oda? Az hiszem, a kutyák valahogy így töltik az életüket. 
No one appreciates the very special genius of your conversation as the dog does. - Christopher Morley Az egyetlen lény, aki felismeri benned az ideális beszélgetőpartnert, a kutyád.
Outside of a dog, a book is probably man's best friend. Inside of a dog, it's too dark to read. - Groucho Marx   A kutyán kívül talán a könyv az ember legjobb barátja. A kutyán belül  túl sötét van az olvasáshoz.
If you pick up a starving dog and make him prosperous, he will not bite you; that is the principal difference between a dog and a man. - Mark Twain Ha befogadsz egy éhező kutyát és a jólétbe emeled, nem fog megharapni – ez a legfőbb különbség a kutya és az ember között.
Anything on the ground is a cat toy. Anything not there yet, will be. Minden, ami a földön van, macskajátéknak számít. Ami nincs ott, az hamarosan oda kerül.
Women and cats will do as they please, and men and dogs should relax and get used to the idea. - Robert A. Heinlein A nők és a macskák mindig úgy tesznek, ahogy nekik jól esik. A férfiak és a kutyák lazítsák el magukat, és szoktassák magukat ehhez a gondolathoz.
"ANY question addresed to a cat can be counted rhetorical." - E. Miller  
Man is a dog's idea of what God should be. - Holbrook Jackson Az ember az, ahogyan a kutya Istent elképzeli.
It may be called puppy love, but it's real to the puppy.  
Cats instinctively know the exact moment their owners will wake up. Then they wake them 10 minutes sooner. A macskák pontosan tudják, hogy a gazdájuk mikor ébred. És felkeltik őt 10 perccel korábban. 
Time spent with cats is never wasted. - Colette A macskával tölteni az időd nem időpocsékolás.
I wonder if other dogs think poodles are members of a weird religious cult. - Rita Rudner Vajon más kutyák nem gondolják azt, hogy az uszkárok valami furcsa vallásos szekta tagjai?
Dogs feel very strongly that they should always go with you in the car, in case the need should arise for them to bark violently at nothing right in your ear. - Dave Barry A kutyák komolyan azt hiszik, hogy mindig veled kell utazniuk az autóban, arra az esetre, ha szükségessé válna a semmit jól megugatni a füled mellett.
One cat just leads to another. - Ernest Hemingway  
I hope to be the kind of person my dog thinks I am Remélem, egyszer olyan ember leszek, amilyennek a kutyám gondol.
Cats aren't clean, they're just covered with cat spit. - John S. Nichols A macskák nem tiszta állatok, csak tele vannak macskanyállal.
Of all the things I miss from veterinary practice, puppy breath is one of the most fond memories! - Dr. T.C.  
Unless you are the lead sled dog, the view never changes.   A táj sosem változik, hacsak nem te vagy a szánhúzó falka élén.
I have studied many philosophers and many cats. The wisdom of cats is infinitely superior. - Hippolyte Taine  Nagyon sok filozófust és macskát tanulmányoztam már. A macskák bölcsessége végtelenszer nagyobb.
I had to get rid of my wife. The cat was allergic. El kellett válnom a feleségemtől. A macskám allergiás volt rá.
When a man's best friend is his dog, that dog has a problem. - Edward Abbey Ha egy ember legjobb barátja a kutyája, akkor azzal a kutyával valami baj van.
Curiosity is the very basis of education and if you tell me that curiosity killed the cat, I say only the cat died nobly. - Arnold Edinborough A kíváncsiság a tanulás alapja, úgyhogy ha valaki azt mondja, hogy a macska a kíváncsiságba halt bele, akkor csak annyit mondhatok, hogy nemes halált halt.
Dog's have owners. Cat's have staff. A kutyának gazdája van. A macskának szolgája.
Whoever said you can't buy happiness forgot about puppies. - Gene Hill Aki azt mondja, hogy nem lehet szeretetet venni, elfeledkezik az állatkölykökről.
Cats know what we feel. They don't care, but they know. A macskák tudják, hogy mit érzünk. Nem törődnek vele, de tudják. 
There is no psychiatrist in the world like a puppy licking your face. -Ben Williams Nincs olyan pszichiáter a világon, mint a kutya, aki nyalja az arcodat
Cat rule #2: Bite the hand that won't feed you fast enough. A macskák kettes számú szabálya: harpd meg azt a kezet, amelyik nem ad neked elég gyorsan enni.
I spilled spot remover on my dog. He's gone now. Folteltávolítót öntöttem a kutyámra. Most sehol sem találom.
There is no snooze button on a cat who wants breakfast. Nincs "szundi" gomb azon a macskán, amelyik reggelit szeretne.
On the Internet, nobody knows you're a cat. Az Interneten senki sem tudja, hogy Te egy macska vagy.
Some days you're the dog. Some days you're the hydrant. Van, amikor te vagy a kutya. Máskor meg a tűzcsap.
Did you ever notice when you blow in a dog's face he gets mad at you? But put him in a car and the first thing he does is stick his head out the window. Észrevetted, hogy ha a kutyád képébe fújsz, kiakad rád? De csak pakold be az autóba és az első dolga lesz kidugni a fejét az ablakon.
We wonder why the dogs always drink out of our toilets, but look at it from their point of view: why do humans keep peeing into their water bowls? Mindig csodálkozunk, hogy a kutya miért iszik a vécécsészéből. De nézzük az ő szemszögéből: miért pisilünk bele az itató táljába?
Cat's motto: No matter what you've done wrong, always try to make it look like the dog did it. A macskák mottója: mindegy, mi rosszat tettél, intézd úgy, hogy higgyék, a kutya volt.
When I wash the cat, it takes me hours to get the hair off my tongue. Ha megmosom a macskámat, mindig órákig tart, mire kivadászom a számból a szőrszálakat.
In order to keep a true perspective of one's importance, everyone should have a dog that will worship him and a cat that will ignore him. - Dereke Bruce Ahhoz, hogy mindig tisztában legyünk saját jelentőségünkkel, tartsunk egy kutyát, aki istenít, és egy macskát, aki semmibe vesz bennünket.
Buy a dog a toy and it will play with it for ever. Buy a cat a present and it will play with the wrapper for 10 minutes. Vegyél a kutyádnak egy játékot, és örökké azzal fog  játszani. Vegyél a macskádnak ajándékot, és 10 percig fog játszani... a szalagjával.
You will always be lucky if you know how to make friends with strange cats. - Colonial American proverb Minden sikerülni fog annak, aki tudja, hogyan kell megszelídíteni egy idegen macskát. – régi amerikai közmondás
Things that upset a terrier may pass virtually unnoticed by a Great Dane. - Smiley Blanton Azok a dolgok, melyek egy terriert kiakasztanak, egy dándog számára gyakrolatilag észrevétlenek maradnak.
You know it's time to shave your legs when the cat uses them for scratching behind its ears. Abból tudhatod, hogy ideje szőrtelenítened, hogy a macskád a lábaddal vakarja meg a füle tövét.
as happy as dog with two tails Örül, mint kutya a farkának (mint a kétfarkú kutya)
as crooked as dog's hind leg Olyan görbe (becstelen ), mint a kutya hátsó lába
| as dark as the inside of wolf